Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdlmW-clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnJdlmW-clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Account Manager (Quản lý khách hàng) (Làm việc tại Myanmar)

hZWXnJdkmnCcmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYpdpUqG14Q..

Job Description

Mô tả Chung:
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được giao nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh. Làm việc trực tiếp tại Myanmar

Nhiệm vụ & Trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch bán hàng:
  • Tham gia cung cấp và phân tích thông tin về thị trường, khách hàng, cơ hội kinh doanh phục vụ lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng
  • Xây dựng kế hoạch bán hàng trong mảng thị trường/khách hàng được phân công.
2. Thực hiện kế hoạch bán hàng:
  • Phát triển kênh bán hàng
  • Tìm kiếm và phát triển các khách hàng/cơ hội bán hàng mới.
  • Tìm hiểu nhu cầu và quy trình mua sắm của khách hàng
  • Chủ trì tổ chức thực hiện demo, giới thiệu sản phẩm, gặp gỡ khách hàng. Lựa chọn các giải pháp phù hợp để pre-sale tư vấn, trình bày cho khách hàng.
  • Quản lý, giám sát quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu
  • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng và đảm bảo việc thu hồi công nợ.
  • Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
3. Nhiệm vụ khác:
  • Tham gia quản lý các nhà cung cấp/ đối tác
  • Quản lý chi phí và phạm vi thực hiện hỗ trợ sau bán hàng (bảo trì, bảo hành, phát sinh)
  • Hỗ trợ các bộ phận liên quan xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Đánh giá Hoàn thành Công việc:
  • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.
  • Hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong lĩnh vực được giao theo từng giai đoạn cụ thể.

Job Requirements

Năng lực bắt buộc:
1. Kiến thức, kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc chuyên ngành liên quan
  • Có 2 - 3 năm kinh nghiệm bán hàng
  • Trong trường hợp ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành Viễn thông thì cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực viễn thông

2. Kỹ năng

  • Giao tiếp và trình bày tốt. Có khả năng xây dựng và phát triển quan hệ bên ngoài tốt.
  • Đàm phán tốt
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt (bắt buộc)

3. Yêu cầu khác

  • Có thể làm việc tại thị trường nước ngoài

Additional Information

2019-07-01 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $21,600/year

hZWXnJdkmnCcmJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYYpdpUqG14Q..
hZWXnJdlmW-clpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...