Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkW2VlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnJVkkW2VlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Audit Manager

hZWXnJVgl3GWnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXa5htUqG14Q..

Job Description

  • Thiết lập môi trường kiểm soát, văn bản hóa các hoạt động và quy trình;
  • Xác định rõ ràng các hoạt động tiền ẩn nguy cơ rủi ro cao và tiến hành đánh giá, phân tích.
  • Đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy của các báo cáo trong việc quản lý và kiểm soát doanh nghiệp.
  • Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và lập báo cáo kiểm toán nội bộ.
  • Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát đối với các Công ty trong Tập đoàn.
  • Chi tiết nội dung công việc sẽ được cung cấp thêm trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirements

  • Tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kiểm toán…
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên làm việc từ vị trí trưởng nhóm trở lên tại các công ty kiểm toán.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đồng tại đơn vị khác.

Additional Information

2019-06-06 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $24,000/year

hZWXnJVgl3GWnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXa5htUqG14Q..
hZWXnJVkkW2VlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...