Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptplnGbl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptplnGbl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Country Talent Acquisition Director

hZWXmptllG6cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5ZtUqG14Q..

Job Description

Mục tiêu

Dẫn dắt đội ngũ tuyển dụng của miền để đảm bảo việc tuyển dụng nhân sự của miền hoàn thành đúng tiến độ, chịu trách nhiêm lên chiến lược tuyển dụng của miền để đi đúng với chiến lược tuyển dụng của toàn hàng, đảm bảo phát triển nhân sự trong team.

Trách nhiệm chính

 1. Chịu trách nhiệm tuyển dụng các band cao cấp (band 7, band 6) của toàn hàng trong khu vực địa lý của đội ngũ
 2. Chịu trách nhiệm quản lý hiệu quả công việc của đội ngũ tuyển dụng hai miền, bao gồm nhưng không giới hạn: quản lý hiệu quả công việc, đảm bảo phát triển nguồn lực, hướng dẫn và đảm bảo giữ chân nhân tài
 3. Lên chiến lược tuyển dụng của hai miền để đi theo định hướng chiến lược tuyển dụng chung của toàn hàng.
 4. Đánh giá và phân tích tình hình nhân sự bên trong và ngoài thị trường để đưa ra chiến lược hành động hiệu quả, phân tích đối thủ cạnh tranh, dự đoán nhu cầu nhân lực dưa trên những xu hướng nhân sự nội bộ và bên ngoài thị trường
 5. Chịu trách nhiệm làm việc với các Giám Đốc Ban Lãnh đạo khối trong Ngân hàng để đảm bảo nhu cầu tuyển dụng được đáp ứng, tư vấn cho những phong ban kinh doanh về nhu cầu nhân sự, những giải pháp tuyển dụng tương ứng, đảm bảo truyền thông và triển khai chiến lược tuyển dụng được hiểu và ứng dụng ở tất cả các phong ban
 6. Đề xuất và dẫn dắt kế hoạch huấn luyện để xây dựng những Đại sứ Thương hiệu trong và ngoài team Tuyển dụng, hỗ trơ cho chiến lược tuyển dụng
 7. Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn chiến lược thông qua việc phân tích tình hình nhân sự, chịu trách nhiệm dẫn dắt các workstream trong chiến lược tuyển dụng tổng thể, xây dựng bộ khung đánh giá và đào tạo trong chiến lược tạo nguồn
 8. Đảm bảo việc triển khai và thực hiện những nội dung trong chiến lược tuyển dụng đúng tiến độ, đảm bảo việc theo dõi và đánh giá chính xác
 9. Đảm bảo qui trinh tuyển dụng được tuân thủ nghiêm ngặt cho toàn bộ team Tuyển dụng

Job Requirements

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lí tuyển dụng của các tập đoàn lớn của Việt Nam hoặc các công ty lớn của nước ngoài. Tiếng Anh tốt
 • Ưu tiên có kiến thức cơ bản về ngành và về hoạt động ngân hàng.

Additional Information

2018-12-24 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $48,000/year

hZWXmptllG6cmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWa5ZtUqG14Q..
Lazy Load...