Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmHKXl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmHKXl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Customer Happiness Director

hZWXnZVjmHCZl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZ5ZmUqG14Q..

Job Description

 • Tham gia vào quá trình thiết kế cấu trúc và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng team
 • Kiểm soát các quy chuẩn về SLA, SOP được thiết kế bởi Công ty và đưa ra các đề xuất cải tiền về SLA, SOP này dựa trên góc nhìn từ khách hàng.
 • Xây dựng thêm các model/system có innovation mới
 • Xây dựng mô hình mà trong đó các NVPTTT trở thành các CS touch point cho khách hàng và là 1 đầu mối tiếp nhận xử lý những yêu cầu cần hỗ trợ của khách hàng.
 • Xây dựng các chương trình thưởng/phạt để kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Job Requirements

 • Từ 07 -10 năm kinh nghiệm trong mảng Dịch vụ khách hàng, trong đó có ít nhất từ 03 năm ở vị trí quản lý tương đương Director hoặc Senior Manager tại các Công ty quy mô lớn có hoạt động CS mạnh mẽ và bài bản như lĩnh vực: ngân hàng…
 • Sẵn sàng đi công tác và chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có năng lực về data và hiểu về các hệ thống công nghệ (zendesk, customer profile...)
 • Tinh thần trách nhiệm.
 • Tinh thần “CAN DO” và hướng đến kết quả (Result Oriented).
 • Tư duy “Customer Service”.

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Customer Happiness Director

hZWXnZVjmHCZl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSYZ5ZmUqG14Q..
hZWXnZVjmHKXl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...