Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkW-cmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnJVkkW-cmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc dự án đầu tư bất động sản

hZWXnJVhlHKam5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxqUqG14Q..

Job Description

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư lĩnh vực bất động sản của tập đoàn

1.1. Tìm kiếm, phân tích, thẩm định các dự án, cơ hội đầu tư

1.2. Đề xuất chiến lược đầu tư và chiến lược phân bổ tài sản trong tập đoàn

1.3. Trình bày và bảo vệ đề xuất, kế hoạch đầu tư trước HĐQT và BGĐ

1.4. Xây dựng và đề xuất danh mục đầu tư

1.5. Xây dựng mạng lưới quan hệ đầu tư với doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng đồng đầu tư để tìm các cơ hội đầu tư

1.6. Tham mưu cho HĐQT, BGĐ về giải pháp kinh doanh sản phẩm của dự án

2. Triển khai đầu tư

2.1. Tổ chức thực hiện việc xin cấp phép đầu tư dự án

2.2. Tổ chức lập kế hoạch chi tiết cho việc triển khai chi đầu tư dự án bao gồm: kế hoạch pháp lý, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch truyền thông, kế hoạch MKT, xây dựng, kinh doanh bất động sản,….

2.3. Điều hành mọi hoạt động liên quan tới đầu tư dự án bất động sản

2.4. Kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện đầu tư dự án bất động sản

2.5. Kiểm soát, quản lý và đánh giá các hoạt động của nhà thầu (nếu có), của các đối tác, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án

2.6. Tổ chức thực hiện các bước thi công của dự án, chỉ đạo, kiểm tra giám sát về tiến độ thi công, chất lượng công trình và an toàn lao động

2.7. Giám sát hoạt động liên quan tới đầu tư bao gồm: Giám sát tiến độ tài chính, pháp lý, truyền thông, nhân sự, MKT, tìm kiếm dự án, bán hàng, …..

2.8. Xây dựng các tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn,…) hệ thống và nguồn nhân lực cần thiết cho hoạt các động đầu tư

2.9. Xây dựng mạng lưới quan hệ đầu tư với doanh nghiệp trong và ngoài nước, cộng đồng đầu tư để tìm các cơ hội đầu tư

2.10. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hệ thống khách hàng, nhà phân phối, đại lý

3. Quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư

3.1. Quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư dự án bất động sản bao gồm các hoạt động liên quan tới: pháp lý, tài chính, nhân sự, truyền thông, MKT, bán hàng

3.2. Đưa ra các biện pháp xử lý rủi ro trong quá trình đầu tư 

3.3. Tham mưu , tư vấn hoặc trực tiếp giải quyết các phát sinh pháp lý, công nợ phải thu, công nợ phải trả diễn ra hằng ngày trong hoạt động kinh doanh của Công ty

4. Xây dựng kế hoạch, kiểm soát công việc của Bộ phận Đầu tư và kiểm soát nhân viên bộ phận

4.1. Thu thập, phân tích các yêu cầu công việc và xây dựng kế hoạch công việc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Bộ phận Đầu tư dự án bất động sản

4.2. Kiểm soát tiến độ công việc, đốc thúc hỗ trợ nhân sự của Bộ phận

4.3. Xây dựng quy trình công việc, mô tả công việc cho nhân viên, xây dựng bộ chỉ tiêu KPI, chỉ tiêu đánh giá nhân viên của bộ phận.

4.3. Huấn luyện và phát triển nhân viên

4.6. Kiểm soát việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu pháp lý của Công ty

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước, đối tác, khách hàng.....liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty
6. Tổng hợp, báo cáo với Tổng giám đốc tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công việc của Phòng

7. Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công từ Ban Lãnh đọa Công ty.

Job Requirements

'- Đảm bảo chất lượng và số lượng nguồn nhân lực của công ty thông qua việc tổ chức thực hiện công tác triển khai đầu tư dự án bất động sản phù hợp và hiệu quả.

Additional Information

2019-05-29 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $30,000/year

hZWXnJVhlHKam5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxqUqG14Q..
hZWXnJVkkW-cmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...