Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptpl2qUmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmptpl2qUmZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giám đốc phân tích tín dụng

hZWXmptmmnKVmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpZmUqG14Q..

Job Description

Điều phối nhiệm vụ Phân tích tín dụng

 • Đầu mối tiếp nhận thông tin về nhu cầu của khách hàng  và phối hợp cung cấp các sản phẩm liên quan đến tín dụng từ bộ phận Quản lý Khách hàng lớn (SRMs/RMs) và phân bổ một cách hợp lý cho các Chuyên viên Phân tích tín dụng để thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện.
 • Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các chuyên viên Phân tích tín dụng để giải quyết các vướng mắc, khó khăn, khắc phục lỗi, đảm bảo  công tác thẩm định khách hàng được triển khai nhanh chóng, cẩn trọng và hiệu quả.
 • Thực hiện kiểm soát các báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp tín dụng cho Khách hàng  của các Chuyên viên/trưởng nhóm phân tích trước khi trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền
 • Triển khai sản phẩm mới hoặc trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Phối hợp với bộ phận Chính sách, Quản trị rủi ro, bộ phận Phát triển sản phẩm… để điều chỉnh, bổ sung các quy trình, văn bản liên quan đến nghiệp vụ thực hiện; đảm bảo tuân theo quy định và hạn chế tối đa rủi ro cho ngân hàng.

Quản lý, thực hiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân

 • Phân công công việc và kiểm soát công việc của toàn thể cán bộ để đảm bảo thời gian thực hiện theo SLA.
 • Kiểm soát các văn bản, tờ trình liên quan đến tín dụng trước khi trình lên cấp có thẩm quyền; đảm bảo chặt chẽ, logic và tuân thủ các quy định hiện hành của ngân hàng.
 • Phối hợp với SRMs/RMs để bảo vệ thành công hồ sơ trình cấp tín dụng trước các Cấp có thẩm quyền.
 • Theo dõi, thông báo kịp thời tình trạng hạn mức cho các SRMs/RMs và Giám đốc Trung tâm để duy trì hoặc có các điều chỉnh phù hợp.
 • Kiểm soát và đôn đốc việc thực hiện kiểm tra sau vay đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ đínhúng quy đinh hiện hành của Techcombank và việc vận hành tín dụng không bị gián đoạn;
 • Phân công công việc và điều phối công việc để đảm bảo chất lượng khoản tín dụng sau giải ngân
 • Phê duyệt tờ trình cơ cấu/xử lý nợ và trình Phòng Kiểm soát tín dụng trước khi trình lên các Cấp phê duyệt.
 • Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng

 Báo cáo nội bộ

 • Trực tiếp kiểm soát các báo cáo hoạt động của Phòng Phân tích tín dụng, là đầu mối tập hợp và cung cấp các thông tin báo cáo cho Giám đốc Trung tâm Phân tích và vận hành tín dụng.
 • Đầu mối tổng hợp, ghi nhận các vướng mắc phát sinh trong quá trình thẩm định, trình phê duyệt và kiểm soát tín dụng sau giải ngân và thông báo tới bộ phận quản lý khách hàng, bộ phận vận hành tín dụng để đưa ra cấu trúc sản phẩm tín dụng phù hợp hơn, hoặc biện pháp kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro của khoản tín dụng và tuân thủ chặt chẽ quy định của ngân hàng/đề xuất sửa đổi quy trình, quy định liên quan tới các nghiệp vụ thực hiện.

Kiểm soát chung các hoạt động hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ đối với Phòng Phân tích tín dụng

Quản lý mục tiêu chung của Phòng và CBNV

 • Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp CBNV trong phòng.
 • Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự quản lý
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản, định chế liên quan.
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả cho CBNV

Job Requirements

 • Kinh nghiệm từ > 8 năm
 • Đã làm vị trí quản lý > 3  năm;
 • Giám đốc Phân tích TD/Tái thẩm định
 • Làm kiểm toán Big 4
 • Tái Thẩm định/Thẩm định tại bank
 • Phân tích đầu tư của Cty chứng khoán
 • Ưu tiên học CFA hoặc ACCA

Additional Information

2019-01-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $36,000/year

hZWXmptmmnKVmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXYpZmUqG14Q..
Lazy Load...