Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pglW2Zm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5pglW2Zm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Kế toán trưởng

hZWXm5lml3KUmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ51pUqG14Q..

Job Description

 • Tổ chức hệ thống kế toán, thuế phù hơp với yêu cầu quản lý của Công ty và các quy định của Nhà nước về Kế toán, thống kê và thuế.
 • Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán trong các kỳ kiểm toán hàng quý và hàng năm. 
 • Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu câù. - Quản lý nhân viên của phòng kế toán. 
 • Quản lý tiền mặt, dự báo vòng quay tiền mặt bao gồm lập danh mục bán hàng, cân đối tiền mặt, lập báo cáo sử dụng tiền mặt hàng tuần. 
 • Chịu trách nhiệm về sổ cái, bảng cân đối tài khoản đối chiếu với báo cáo tháng.
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính bao gồm báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và bảng dự toán ngân sách quí.
 • Đối chiếu chi phí thực và chi phí dự toán, phân tích chênh lệch
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát việc tính thuế, nộp thuế của Công ty....

Job Requirements

 • Yêu cầu có kinh nghiệm kế toán trưởng cho các Công ty sản xuất, biết làm báo cáo hợp nhất công ty mẹ con, sử dụng thành thạo phần mềm Ocracle, không yêu cầu tiếng Anh
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
 • Có kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, chi phí sản xuất
 • Hiểu biết về hệ thống kế toán Việt Nam
 • Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc

Additional Information

2019-04-12 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $24,000/year

hZWXm5lml3KUmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ51pUqG14Q..
hZWXm5pglW2Zm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...