Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5dhk2-UmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXm5dhk2-UmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Sales Planning Teamlead

hZWXm5dgmnKalZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZlvUqG14Q..

Job Description

 Kiểm tra và trình duyệt chi phí phát sinh, quản lý và làm việc với ngân hàng mở các tài khoản

• Kiểm tra và trình duyệt lệnh thanh toán ngân hàng, tuyển dụng gửi Hà nội

• Lập bảng kê thuế TNCN

• Hoa hồng khách hàng: Lập bảng kê thuế TNCN hoa hồng khách hàng, Check bảng kê thuế TNCN

hoa hồng khách hàng

• Thu nhập lương nhân viên: Lập bảng tính thuế TNCN lương nhân viên, Check bảng tính thuế

TNCN lương nhân viên

• Lập bảng kê thuế đầu ra 0% phát sinh tại Linh trung

• Lập tờ khai thuế GTGT chi nhánh Tây Ninh

• Kiểm tra và trình duyệt báo cáo tháng: Cash operating, Budget plan, Requirment

Job Requirements

05 năm kinh nghiệm Sales Planning và kế toán bán hàng, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý. 

Đại học tài chính kế toán hoặc liên quan

Năng lực nghiệp vụ

• Lập danh sách, sắp xếp và thực hiện công việc theo thứ tự ưu tiên, giám sát tiến độ và đánh giá

kết quả

• Thu thập thông tin từ bên ngoài và nội bộ, chọn lọc, cập nhật và chia sẻ thông tin phù hợp với

chuyên môn

Năng lực lãnh đạo

• Tư duy chiến lược: phân tích, dự đoán các rủi ro trong tương lai nhằm hoạch định và xây dựng

chiến lược, quy trình tổng quát và đưa ra các quyết định và giải pháp ứng phó

• Đào tạo và phát triển nhân viên: Đánh giá được tiềm năng của thành viên, đưa ra lời khuyên, tạo

cơ hội để tiềm năng đó được phát triển

• Định hướng đổi mới: Khả năng nhận ra tính cần thiết và tất yếu của sự thay đổi, truyền đạt lại

cho thành viên trong nhóm và đưa ra các giải pháp và tạo nguồn lực để thích ứng với sự thay

đổi, tạo sự thay đổi và thực hiện những cơ hội mới

• Giao việc có trình tự và phù hợp với chuyên môn của nhân viên, lập kế hoạch công việc, giám sát

năng lực và kết quả công việc của các nhân viên trong nhóm.

Additional Information

2019-03-08 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $8,400/year

hZWXm5dgmnKalZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZZlvUqG14Q..
Lazy Load...