Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5pglW2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXm5pglW2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban kiểm soát

hZWXm5pglW2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ55nUqG14Q..

Job Description

1.Đảm nhận vị trí thành viên HĐQT độc lập, thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT & theo quy định của pháp luật. Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp trong phỏng vấn ứng viên.

2. Đảm nhận chuyên trách vị trí Trưởng Ban kiểm soát của Công ty:

 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài1.chính
 • Rà soát việc tuân thủ và tính phù hợp của quy định, quy chế của Công ty.
 • Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế của Công ty liên quan đến hoạt động tài chính kế toán nhằm đảm bảo tính phù hợp thực tế và tính tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Lập kế hoạch công việc hàng tháng và triển khai kế hoạch được duyệt.
 • Thực hiện các chế độ báo cáo.
 • Chịu trách nhiệm trước trước Hội đồng quản trị và trước Công ty về kết quả kiểm soát, đánh giá.
 • Công việc cụ thể trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirements

- Kinh nghiệm:

 • Trên 05 năm kinh nghiệm với vị trí quản lý từ Phó Giám đốc trở lên;
 • Từng làm việc ở công ty có hệ thống quản trị tốt, am hiểu về hệ thống và quản trị tiên tiến;
 • Có trình độ đánh giá và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Công ty Dược, thiết bị Y tế uy tín và quy mô lớn.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Dược.

- Yêu cầu về giao tiếp: Khéo léo, nhã nhặn, có khả năng xử lý tình huống tốt.

- Yêu cầu về độ tuổi: Từ 38 tuổi trở lên.

Additional Information

2019-04-16 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban...

hZWXm5pglW2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXZ55nUqG14Q..
hZWXm5pglW2Ym5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...