Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJVkkW6anJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWXnJVkkW6anJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Tổng Giám đốc

hZWXnJVgkW-ak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxpUqG14Q..

Job Description

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ : 

1. Hoạch định:

- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.

- Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

2. Quản trị:

- Kiểm soát và đưa ra quyết định, đề xuất đúng đắn các giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.

- Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

3. Kinh doanh:

- Định hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty đảm bảo đạt mục tiêu về doanh số, lợi nhuận do Ban điều hành giao.

- Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh

- Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.

4. Sản xuất:

- Định hướng, hoạch định việc tổ chức sản xuất gia công thép đảm bảo đạt mục tiêu về doanh số, lợi nhuận do Ban điều hành giao.

- Đánh giá và gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất.

5. Marketing:

- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường

- Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing.

6. Nhân sự:

- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn.

- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.

7. Tài chính:

- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí năm của công ty, trình BLĐ Tập đoàn phê duyệt.

- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá việc thực hiện ngân sách, định mức.

8. Kiểm soát:

- Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty.

- Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

9. Báo cáo:

- Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Ban điều hành theo quy định của công ty.

II. QUYỀN HẠN

1. Đại diện cho Công ty làm việc với các cơ quan Nhà nước, Sở, Ban/Ngành, hiệp hội có liên quan đến hoạt động của bộ phận trong phạm vi được HĐTV ủy quyền;

2. Điều phối các nhân sự thuộc và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc trong phạm vi được HĐTV ủy quyền.

3. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật , nâng lương, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm... nhân sự trong phạm vi được duyệt

4. Các quyền hạn khác được quy định trong bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng ban/bộ phận Công ty ” số…………….ban hành ngày…………………….

III.  TRÁCH NHIỆM   

1. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc được giao

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ các báo cáo/kế hoạch gửi Ban điều hành.

3. Lưu trữ và bảo quản tài liệu, bảo mật thông tin  theo quy định của Công ty.

4. Tổ chức thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế khác của  Công ty.

Job Requirements

1. Bằng cấp: Đại học trở lên, ưu tiên có bằng MBA.

2. Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh thương mại, có kinh nghiệm về kinh doanh thép, sản xuất gia công thép là một lợi thế.

3. Đã từng làm điều hành hoạt động kinh doanh thương mại ít nhất 5 năm

4. Kỹ năng đàm phán và làm việc với đối tác nước ngoài

5. Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược

6. Sử dụng thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Nhật là một lợi thế.

Additional Information

2019-05-29 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $40,800/year

hZWXnJVgkW-ak5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXapxpUqG14Q..
hZWXnJVkkW6anJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...