Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVkmWydl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXmJVkmWydl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng Phòng Cung Ứng

hZWXmJVhkXCcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZJdnUqG14Q..

Job Description

A. TINH THẦN - THÁI ĐỘ

 • Thể hiện vai trò thủ lĩnh, đứng mũi chịu sào, dám dấn thân, đảm đương mọi nhiệm vụ được phân công, được
 • cán bộ dưới quyền nể phục.
 • Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động,
 • không né tránh, ỷ lại.
 • Luôn làm việc khẩn trương với tinh thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của
 • đồng nghiệp và đối tác.
 • Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.
 • Là Đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

B. CÁC VIỆC CẦN LÀM

1. QUẢN LÝ CUNG ỨNG HÀNG HÓA

1.1. Lập kế hoạch cung ứng hàng hóa

 • Phối hợp với Khối Vận hành và Trung tâm điều phối hàng hóa để xây dựng kế hoạch mua hàng.
 • Lập kế hoạch Cung ứng với từng Nhà cung cấp căn cứ trên Kế hoạch kinh doanh từ Vận hành và Mua hàng
 • (bao gồm cả sản phẩm trong nước, sản phẩm nhãn hàng riêng và nhập khẩu)
 • Phối hợp với TTCU (bộ phận quản lý NCC) để tìm kiếm nguồn hàng đáp ứng yêu cầu kinh doanh 
 • Lập Kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các CTKM

1.2. Triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa

 • Quản lý nhà cung cấp
 • Chỉ đạo và kiểm soát việc phối hợp với Khối Vận hành và Trung tâm điều phối hàng hóa để điều phối các dự
 • phóng hàng hóa cho các cửa hàng đang hoạt động và các cửa hàng sắp mở mới.
 • Tổ chức và kiểm soát việc gửi thông tin dự phóng hàng hóa đến nhà cung cấp.

Job Requirements

C. TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

NĂNG LỰC CƠ BẢN  

 • Giao tiếp
 • Kết nối và Hợp tác
 • Học hỏi và Phát triển bản thân
 • Am hiểu ngành bán lẻ

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Additional Information

2018-03-12 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary from $42,000/year

hZWXmJVhkXCcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOeZJdnUqG14Q..
Lazy Load...