Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVjmHGXmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWXnZVjmHGXmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx

40HRS HR CONSULTING SERVICES Big Jobs posted by Thuong Nguyen

 • Giám đốc Pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Quản lý nguồn lực pháp chế, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách...
  Ha Noi
 • Product Owner

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Act as a principal voice of customer, customer and / or end-user ambassadorLead evolution of and own product vision and customer value...
  Ha Noi
 • Data Analysis

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Understand and translate business needs into data models supporting long-term solutions.Create logical and physical data models using best practices...
  Ha Noi
 • Scrum Master

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Lead evolution of and own product vision and customer value propositionCollectively build product vision and time-horizon based roadmapWork with...
  Ha Noi
 • Trưởng Phòng Mua Sắm

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Quản lý tập trung quan hệ với các đối tác cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên toàn hệ thốngChịu trách nhiệm xuyên suốt quy trình mua sắm phục vụ dự án và...
  Ha Noi
 • Performance Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Work in a team to build tools and methodology to assess strategic projects by value and track projects performanceValue management tools...
  Ha Noi
 • Procurement and Finance Business analyst

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Participate in the team to design new Finance and Procurement processes Pilot new process and execute it once it approvedCreate Dashboard, Matrix...
  Ha Noi
 • DevOps Expert

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Participates in planning delivery time, code quality, and process efficiency improvement projectsExecutes on plan by building coding standardizations...
  Ha Noi
 • UI/UX Expert

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Produce and review wireframes and story boards for digital productsResearch, identify and articulate customer needs Design elegant and delightful...
  Ha Noi
 • Change Management Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển kế hoạch và thực hiện các chương trình hỗ trợ chuyển đổiTham gia xây dựng và triển khai các hoạt động đào tạo...
  Ha Noi
 • Data scientist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Communicate with our business and technical teams to understand the analytics requirements.Develop clever algorithms and pragmatic solutions to our...
  Ha Noi
 • Costing Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Participate in the team to design new Finance and Procurement processes Pilot new process and execute it once it approved Prepare all proposals and...
  Ha Noi
 • Sales training manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển kế hoạch và thực hiện các chương trình hỗ trợ chuyển đổiXây dựng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng...
  Ha Noi
 • Talent Acquisition

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Identifying and hiring top performers with experience in sourcing, assessment & selectionPartner with the local Recruiting Team and senior...
  Thai Nguyen
 • HR Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  HRM area includes personnel planning, recruitment & selection, compensation & benefits, performance management, employee relations &...
  Thai Nguyen
 • Quality Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Empower developers confidently doing testing by providing: test cases, training, tools & environmentsAssist the teams to efficiently deliver high...
  Ha Noi
 • Workflow Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Làm việc sát với team nghiệp vụ nhằm đưa ra giải pháp tối ưu mang lại giá trị cao nhất cho kinh doanhHiểu yêu cầu nghiệp vụ, có khả năng mô hình hóa...
  Ha Noi
 • CRM Analyst

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Write SQL scripts and maintain data reportsImplement process and measurement for product and client portfoliosContinuously work on improvement of...
  Ha Noi
 • Core/Product Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Mô hình hóa các khái niệm lõi của nghiệp vụ, xây dựng nền tảng và khung của lõi API, phát triển tính năng cho các dòng sản phẩm tài chính (cổ phiếu,...
  Ha Noi
 • Digital Platform Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Competitive USD
  Xây dựng nền tảng số (Digital Platform) cho hệ sinh thái ứng dụng (giao dịch, quản lý danh mục, tư vấn tự động, quản lý khách hàng và giới thiệu, danh...
  Ha Noi
hZWXnZVjmHGXmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...